Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomsten van deze site en haar gebruikers voor het gebruik van de website .

In deze algemene voorwaarden worden de volgende afkortingen gebruikt die steeds beginnen met een hoofdletter:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Gebruiker: een andere gebruiker van de Website;
Materiaal: door een Gebruiker aangeleverd materiaal voor plaatsing op de Website, zoals teksten, foto's en films;
Misbruik: het plaatsen van Materiaal of andere informatie op, of het versturen van e-mail via de Website waarmee de rechten van Gebruikers of van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, het schenden van de privacy, of het maken van inbreuk op intellectueeleigendomsrechten en/of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;
Overlast: gebruik van de Website waardoor het gebruikersgenot van Gebruikers van deze website wordt gestoord, of het goed functioneren onderhoud van de Website wordt belemmerd of bemoeilijkt;
u (uw): de gebruiker van de Website (van deze gebruiker);
Website: deze website

uw rechten

u krijgt een persoonlijk wachtwoord dat hoort bij uw login waarmee u toegang heeft tot de Website, uw Materiaal en door u geplaatste informatie. u mag zo vaak als u wil gebruik maken van de Website binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden mits u geen Misbruik en/of Overlast veroorzaakt voor deze website, Gebruikers en anderen.

u mag Materiaal op de Website plaatsen. Andere Gebruikers kunnen dit Materiaal niet aanpassen of verwijderen. Deze website controleert overigens niet stelselmatig of u met Materiaal geen Misbruik maakt of Overlast veroorzaakt. Plaatsing van Materiaal geschiedt dan ook op eigen risico. Deze website maakt geen aanspraak op overdracht van rechten, waaronder intellectueeleigendomsrechten ten aanzien van door u aangeleverde Materiaal en informatie.

u kunt via de Website uw gebruiksproblemen voorleggen aan de helpdesk of Misbruik en/of Overlast van andere Gebruikers melden.

uw verplichtingen

Gebruik van uw wachtwoord is strikt persoonlijk. Ter bescherming van uw privacy plaatst u geen Materiaal of andere informatie op de Website waardoor Gebruikers contact met u op kunnen nemen zonder de specifiek door deze website aangeboden contactmethodes van de Website. Daarom plaatst u niet uw woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, ICQ-nummer (of url's (links) naar webpagina's waar die gegevens te vinden zijn). Op dezelfde manier plaatst u ook geen adresgegevens van Gebruikers of anderen op de Website. deze website controleert hier op en mag deze informatie verwijderen zonder overleg met en melding vooraf aan u of andere Gebruikers. u maakt zich niet schuldig aan Misbruik en bezorgt geen Overlast.

Rechten van deze website

Deze website is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis aan u in rekening te brengen, waarbij het Misbruik van een enkel (persoon)gegeven, foto of een ander deel van het Materiaal van een Gebruiker geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van deze website nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen, ook voor het herstel van door u veroorzaakte Misbruik en/of Overlast. Om Misbruik en/of Overlast te voorkomen, controleert deze website op verzoek en steekproefsgewijs het berichtenverkeer van en naar Gebruikers via de Website en de plaatsing van Materiaal of andere geplaatste informatie. deze website is niet verplicht hierover mededelingen te doen aan de verzoeker of de Gebruiker wiens berichten, Materiaal of geplaatste informatie zijn onderzocht. deze website mag berichten daarvoor ook bewaren.

u geeft bij voorbaat uw toestemming het Materiaal en andere door u aangeleverde informatie te publiceren op de Website, maar ook in andere media. uw verhalen gebruiken in onder andere promotionele uitingen of andere aan deze website gerelateerde uitgaven en producten. deze website streeft ernaar na beëindiging van uw abonnement voor zover redelijkerwijs mogelijk publicatie van uw Materiaal en andere aangeleverde informatie eveneens te beëindigen, maar geeft daarvoor geen garantie. Er is geen verplichting publicatie Materiaal of andere aangeleverde informatie ongedaan te maken, terug te halen, te verwijderen of te vernietigen. Hetzelfde geldt wanneer publicatie weliswaar nog niet heeft plaatsgevonden, maar niet dan met kosten of ander nadeel voor deze website kan worden voorkomen.

Deze website mag uw persoonsgegevens vastleggen en verwerken zolang dat nodig is voor het goed functioneren van de Website. Deze website mag cookies gebruiken om uw gebruikersgemak te verbeteren en gegevens te verzamelen over bezoek van de Website. Daarmee kan deze website beter inspelen op uw wensen en die van andere Gebruikers. De cookies kunnen niet worden gelezen door anderen. Geaccepteerde cookies blijven aanwezig in uw computer tot u ze zelf wist. Het uitzetten van cookies kan de gebruiksmogelijkheden van de Website beperken. Deze website heeft het recht in dat geval uw Persoonsgegevens te verwijderen, zonder daarvoor vooraf toestemming te vragen of melding te maken. Hetzelfde geldt wanneer u Persoonsgegevens verstrekt van andere Gebruikers.

Deze website zou ooit kunnen worden overgenomen door een ander. In dat geval gaan de rechten en verplichtingen tussen deze website en u over op die ander zonder dat u daarvoor aanvullend toestemming hoeft te geven. Dat geldt ook voor het gebruik van uw Persoonsgegevens. Deze website mag u commerciële boodschappen sturen, zowel in het algemeen als waarvoor u bent geselecteerd op grond van groepskenmerken, zoals uw leeftijd. Deze website mag zulke commerciële boodschappen sturen in opdracht van anderen. Deze website heeft het recht de Algemene Voorwaarden zo vaak aan te passen als nodig is. Tenzij deze website anders meedeelt, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden een week na melding ervan van toepassing op de Overeenkomsten tussen deze website en u en zijn de 'oude' algemene voorwaarden dus niet meer van toepassing.

Verplichtingen deze website

Deze website spant zich in om u zo goed en plezierig mogelijk gebruik van de Website te bieden. Deze website spant zich in om Misbruik en/of Overlast van de Website te voorkomen.

Algemene bepalingen

Buiten de in deze Algemene Voorwaarden geregelde gevallen zijn deze website en u geen schadevergoeding verschuldigd aan elkaar voor schade die het gevolg is van gebruik van de Website, behalve wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen deze website en u is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is in eerste aanleg met uitsluiting van andere bevoegde rechters bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van StraatInfo worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. StraatInfo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.


2018 - StraatInfo.nl